Prawo cywilne

W ramach praktyki z obszaru prawa cywilnego oferujmy usługi:

  • Przygotowywania projektów umów z Kontrahentami, w tym umów z zakresu procesu budowlanego (umowy o wykonawstwo robót budowlanych, umowy o dzieło) oraz umów sprzedaży (dostawy) materiałów budowlanych I urządzeń,
  • Opiniowania projektów umów cywilnoprawnych oraz prawnych zabezpieczeń wierzytelności,
  • Uczestnictwa w procesie negocjacyjnym umów zawieranych z kontrahentami Klientów.