Grunty warszawskie – reprywatyzacja

Spadkobiercom byłych właścicieli tzw. „Gruntów warszawskich” oferujemy kompleksową pomoc związaną z:

  • Oceną roszczeń wynikających z dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. St. Warszawy (dz. U. Nr 50, poz. 279) – tzw. „dekretu bieruta”,
  • Prowadzeniem postępowań administracyjnych przed prezydentem m. St. Warszawy, samorządowym kolegium odwoławczym w warszawie oraz organami administracji centralnej w sprawach roszczeń dekretowych,
  • Prowadzeniem postępowań administracyjnych o ustanowienie użytkowania wieczystego;
  • Prowadzeniem postępowań administracyjnych o odszkodowanie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • Prowadzeniem postępowań sądowo administracyjnych przez wojewódzkim sądem administracyjnym w warszawie oraz naczelnym sądem administracyjnym w warszawie w powyższym zakresie,
  • Dochodzeniem na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych związanych z wystąpieniem nieodwracalnych skutków prawnych wykluczających stwierdzenie nieważności decyzji dekretowych.